Notice: Undefined index: webinars in /home/html/transmission-system.eu/public_html/controllers/DesignController.class.php on line 87 IFTER EQU - efektywne zarządzanie systemem bezpieczeństwa w obiektach szpitalnych | METEL - For new solutions
Więcej informacji Ta strona używa plików cookie do świadczenia usług i analizy ruchu. Korzystając z tej strony, zgadzasz się na to.
 

IFTER EQU - efektywne zarządzanie systemem bezpieczeństwa w obiektach szpitalnych


W dużych obiektach szpitalnych zachodzi obowiązek instalacji sygnalizacji pożaru. Ze względu na rozległość tych obiektów, często składających się z wielu budynków, wczesna detekcja zagrożenia pożarowego nie zawsze przekłada się na efektywne przeciwdziałanie temu zagrożeniu. W trosce o bezpieczeństwo znajdujących się w szpitalu osób oraz mienia powinniśmy jednak dążyć do minimalizacji czasu. Osiąga się to między innymi poprzez szybką i jednoznaczną lokalizację zagrożenia dzięki wizualizacjom komputerowym.

Budowie dużych obiektów szpitalnych w formie kompleksów medycznych przyświeca koncepcja optymalnego wykorzystanie personelu oraz drogich urządzeń medycznych. Wiąże się to jednak z koniecznością budowy wielu połączonych ze sobą budynków o bardzo złożonej architekturze. Obiekty te posiadają oczywiście obowiązek instalacji systemu sygnalizacji pożaru, którego główna centrala znajduje się w pomieszczeniu lokalnego centrum monitorowania (LCN), lecz wielkość i złożoność tego obiektu negatywnie wpływa na szybkość lokalizacji zagrożenia. Dodatkowym utrudnieniem dla pracowników LCN jest nie zawsze jednoznaczny opis czujek oraz często zmieniająca się aranżacja pomieszczeń wynikająca z bieżących potrzeb szpitala. Dochodzi niekiedy do sytuacji, w których w centrali pożarowej opisy czujek odwołują się do nieistniejących pomieszczeń, co w połączeniu ze skomplikowaną architekturą wręcz uniemożliwia szybką lokalizację powstałego zagrożenia. Negatywną stroną skomplikowanej architektury są również ograniczone możliwości zapamiętania jej przez pracowników LCN zwłaszcza, że są na terenie szpitala pomieszczenia o ograniczonym dostępie. Problemem jest także konieczność długotrwałego szkolenia pracownika LCN z układu pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych, co w przypadku objęcia dyżuru przez osobę nowo zatrudnioną może przynieść fatalne skutki.

pic

Osobną kwestią jest współpraca pracowników LCN z pracownikami medycznymi, która jest niezbędna w przypadku zagrożenia pożarowego i związanej z tym ewentualnej konieczności przeprowadzenia ewakuacji oraz koordynacji działań. Należy pamiętać, że nie spotyka się, aby pracownicy LCN i medyczni mieli przygotowanie techniczne, a zatem słowa wypowiadane przez jedną ze stron niekoniecznie zostaną poprawnie zinterpretowane przez drugą, co w niektórych sytuacjach może doprowadzić do niepotrzebnego chaosu. Logicznym podsumowaniem tej analizy jest stworzenie uniwersalnego i jednoznacznego dla obu stron sposobu wymiany informacji, najlepiej w niewymagającej wiedzy technicznej formie obrazowej i zmieniającej się w zależności od zaistniałej sytuacji.

Taki sposób prezentacji informacji o bieżącym stanie systemu pożarowego posiada komputerowa wizualizacja. Najlepszym rozwiązaniem byłaby wizualizacja systemu pożarowego realizowana w LCN szpitala oraz w pomieszczeniach pielęgniarek na poszczególnych oddziałach. Przypomnijmy czym jest wizualizacja komputerowa - prezentacja na ekranie monitora planów obiektu z naniesionymi ikonami reprezentującymi aktualny stan czujek, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, modułów oraz wejść kontrolnych i wyjść sterujących. Kształt i kolor ikon powinien jednoznacznie informować nas o funkcji jaką realizuje dane urządzenie, a zmiana wyglądu ikony podczas zmiany stanu urządzenia powinna być niezależna od czynności wykonywanych przez użytkownika. Oczywiście oprócz prezentowania ikon na planach obiektu, wizualizacja powinna charakteryzować się wieloma innymi możliwościami ułatwiającymi obsługę oraz dającymi wsparcie pracownikom przy przeciwdziałaniu zagrożeniom pożarowym.

pic

Należy pamiętać, że głównym punktem przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym jest LCN. Tam więc zostanie zlokalizowana główna stacja robocza posiadająca największe możliwości dotyczące wizualizacji i wsparcia użytkownika. Na oddziałach wizualizacja będzie miała formę informacyjną i wspierającą przy ewentualnej ewakuacji. Elementem spinającym cały system jest serwer z zainstalowanym oprogramowaniem bazodanowym i zarządzającym wymianą danych między centralami pożarowymi, a stacjami roboczymi z wizualizacją. Zarówno oprogramowanie bazodanowe jak i zarządzające powinno pracować w trybie usługi. Pozwoli to na ich działanie niezależnie od zalogowania na serwerze użytkownika oraz w przypadku załączenia w serwerze auto startu po podłączeniu zasilania, automatycznie włączona zostanie komunikacja z centralą pożarową i komputerami z wizualizacją. Dla zwiększenia możliwości prezentacyjnych, stację roboczą znajdującą się w pomieszczeniu LCN najczęściej wyposaża się w dwa monitory. Na pierwszym monitorze prezentowane są rozmieszczenie budynków i plany kondygnacji z naniesionymi czujkami. Na drugim monitorze prezentowane są dzienniki z alarmami i zdarzeniami informującymi o aktualnym stanie systemu. Jeżeli na obiekcie zainstalowana jest również odpowiednia ilość kamer CCTV to podłącza się do komputera również trzeci monitor, na którym wyświetlany jest obraz z kamer. Zmiana obrazu z kamery następuje albo poprzez wybranie ikony na planie budynku albo realizowana jest automatycznie w chwili wykrycia zagrożenia przez czujkę lub ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP). Integracja systemu pożarowego z systemem telewizji przemysłowej pozwala na bardzo szybką weryfikację alarmu pożarowego zwłaszcza, gdy w chwili alarmu automatycznie wyświetli się obraz z kamery obserwującej zagrożony teren. Jeżeli będzie widać na nim dym to personel ochrony będzie mógł natychmiastowo podjąć akcję gaśniczą, co w konsekwencji zminimalizuje straty związane z pożarem. Bardzo ważnym elementem wizualizacji są procedury postępowania wyświetlane w związku z wystąpieniem alarmu. Procedury te powinny być różne i uzależnione od lokalizacji alarmu oraz pory jego występowania. Zawierać powinny kontakt do osoby odpowiedzialnej za daną część obiektu oraz jeżeli są to pomieszczenia ze środkami niebezpiecznymi lub łatwo palnymi również powinny zawierać instrukcję jak personel ochrony powinien się do akcji gaśniczej przygotować. Po zweryfikowaniu fałszywych alarmów lub przeprowadzonej akcji gaśniczej, alarmy powinny zostać skomentowane. Uzyskamy dzięki temu dodatkowe niezbędne dane do przeprowadzenia analizy bezpieczeństwa pożarowego danego obiektu. Główną zaletą wizualizacji jest umieszczenie ikon czujników i ostrzegaczy na planach architektonicznych, jednak w przypadku kompleksów szpitalnych nie ma możliwości umieszczenia wszystkiego na jednym ekranie. Dlatego wizualizacja na tego typu obiektach składa się z wielu mniejszych planów dających odpowiednie powiększenie do identyfikacji zagrożenia. Wymusza to stworzenie planów pośrednich między planami całego kompleksu a szczegółowymi. Ułatwia to zarówno lokalizację zagrożenia jak i umożliwia prowadzenie osoby weryfikującej zagrożenie przez znajdującą się w LCN. Dzięki mechanizmowi prowadzenia, możemy przy zejściu w jednym czasie alarmu z wielu lokalizacji, wybierać te, które są istotniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego. Dodatkowym ułatwieniem prowadzenia skutecznej akcji gaśniczej są wydruki pożarowe, na których przedstawiony jest zagrożony obszar z umieszczonymi tylko czujnikami, które wykryły zagrożenie oraz listą następujących po sobie zdarzeń, aby można było określić kierunek przemieszczania się zagrożenia. Taki wydruk przekazany jest strażakowi co w sposób istotny ułatwia mu lokalizację oraz określenie zakresu zagrożenia. Odmienną, przydatną funkcją jest prezentowanie na podkładach architektonicznych dróg ewakuacyjnych, których kierunek powinien zmieniać się w zależności od lokalizacji zagrożenia. Wizualizacja systemu sygnalizacji pożaru jest wykorzystywana nie tylko w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia, ale również podczas standardowej eksploatacji szpitala. Wykorzystuje się ją wtedy do lokalizacji uszkodzeń, zablokowanych elementów oraz jako najbardziej aktualną dokumentację systemu sygnalizacji pożaru.

pic

Odmienną organizację wizualizacji mają panele dotykowe zlokalizowane w pomieszczeniach pielęgniarek na oddziałach. Montowane są tam panele dotykowe z wizualizacją przedstawiającą tylko obszar danego oddziału, co znacznie upraszcza ich obsługę i nie przekazuje zbędnych informacji. Ważne jest, aby wygląd wizualizacji był ładny, intuicyjny i zrozumiały dla personelu medycznego. Dodatkowo w sytuacjach powstania zagrożenia pożarowego wyświetlane są najbardziej bezpieczne drogi ewakuacyjne. Jeżeli pożar powstanie w części nie zagrażającej działaniu danego oddziału to na ekranie monitora wyświetla się informacja o zaistnieniu pożaru przy jednoczesnym braku konieczności przeprowadzenia ewakuacji. W szczególnych sytuacjach pracownik LCN ma możliwość wywołania procedury ewakuacyjnej danego oddziału wyświetlając taką informację na ekranie panela dotykowego jak i wykonując telefon potwierdzający konieczność przeprowadzenia ewakuacji. Wykonana w ten sposób wizualizacja jest zrozumiała dla personelu medycznego i pozwala w przypadku zaistnienia zagrożenia pożarowego zorganizować sprawnie ewakuację nie powodują przy tym zbędnego zamieszania i paniki. Zastosowanie na kompleksach szpitalnych rozbudowanego systemu wizualizacji sygnalizacji pożaru pozwala na uzyskanie dużej skuteczności działań pracownika lokalnego centrum nadzoru oraz pełnej współpracy personelu medycznego. Pozwala to na minimalizację strat materialnych i ograniczenie do minimum zakłóceń w leczeniu pacjentów.